Kjære kollegaer, 

Anestesiutvalget, med Svein-Arne Monsen i ledelsen, har sammen med Anestesisykepleierne NSF lagt ned et omfattende arbeid i utarbeidelsen av utkast til ny standard for anestesi, og har slik videreført gode norske tradisjoner med samarbeid over profesjonsgrensene. Utkastet imøtekommer en lang rekke innspill etter en omfattende høringsrunde.

Styret ba derfor idag NAFs ekstraordinære årsmøte om tilslutning til dokumentet i sin helhet. Men årsmøtet besluttet å forkaste utkastet til ny standard. Vedtaket ble gjort med 34 mot 32 stemmer. Åtte medlemmer avsto fra å stemme. 

NAF har drøyt 1600 medlemmer. De 34 som stemte imot tilslutning til utkastet til ny standard utgjør ca 2% av NAFs medlemsmasse. De er i sin fulle rett til å stemme som de gjør. Hva resultatet hadde blitt dersom drøyt 1500 ikke-deltakende medlemmer hadde tatt seg bryet med å klikke på lenken for å delta på zoom-møtet, er ikke godt å si. Men for egen del må jeg tilstå at det ikke er lett å motivere seg for fortsatt foreningsarbeid når engasjementet blant medlemmene er så labert som dette.

Initiativet ligger nå hos hos anestesisykepleierne. Utkastet fra arbeidsgruppen skal drøftes og evt vedtas også av dem. Hvordan de velger å håndtere dette etter NAFs vedtak er ikke godt å si. 

Anestesiutvalget og styret har presentert årsmøtet for det vi mener er et godt utkast. Det blir derfor opp til det kommende årsmøtet i Bergen å vise vei. 

Til høsten er det også valg på nytt styre.

Jon H Laake